Att lära sig reflektera

Vi arbetar med att stödja barnens självkänsla genom att uppmuntra och berömma. Att uppskatta ansträngning mer än resultat, samt göra barnen medvetna om sin egen roll i förhållande till andra.

I förskoleklassen fokuserar vi på närhet, värme, rutiner och en tydlig veckorytm för att barnen ska känna sig trygga.

Prova egna vägar

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig samt ta egna initiativ. Genom att vi lyssnar och bemöter barnen på ett positivt sätt skapas en miljö där vi trots olikheter får förståelse för varandra. Vi vill ge barnen tillit till det egna tänkandet och den egna förmågan, genom att ställa reflekterande frågor, t.ex. hur tänkte du? Låta barnen prova egna vägar utan att alltför ivrigt leda dem till rätt svar.

Lära med fantasi och lek

Vi vill stimulera barnens fantasi och skapande förmåga genom färg och form samt tillgång till olika material. Varje dag leka med språk och matematik på ett lustfyllt sätt, för att stimulera barnens språkliga medvetenhet och väcka intresse för den matematik som finns omkring oss.