Undervisningen

På Rydebäcksskolan organiserar vi oss i så kallade arbetslag. Indelningen heter förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9. Arbetslagen har stor frihet att själva utforma sin pedagogiska verksamhet med utgångspunkt i de styrdokument som finns. Här kan du läsa vad vi har fokus på i undervisningen under de olika skolåren.