Trygghet och trivsel

Med hjälp av regelbundna klassråd, trivselenkäter och en skolmorfar som alltid finns till hands för eleverna, arbetar vi ständigt för att ha en hög trivsel bland eleverna på Rydebäcksskolan.

Varje vår genomför vi trivselenkäter, så kallade Olweusenkäter, med elever i årskurs 3-9. Resultatet återkopplas sedan tillbaka till verksamheten. Vi har även rastvaktscheman i årskurs F-6. Det ska alltid finnas en vuxen nära till hands för eleverna under rasterna. Dessutom har vi en skolmorfar, en i årskurs 1-6 och en i 7-9, som vistas nära eleverna under dagarna. Skolmorfars uppgift är först och främst att se till att eleverna har det bra och behandlar varandra på ett bra sätt.

Program mot mobbning

Liksom alla kommunala grundskolor arbetar vi med ett särskilt program för att bekämpa mobbning. Det heter Olweus och går ut på att göra om skolmiljön så att möjligheterna till mobbning minskar. Personalen på skolan ansvarar för att driva programmet. Även föräldrar och elever är delaktiga. Vi arbetar med programmet i form av rollspel, övningar och klassmöten med diskussioner som handlar om relationer och hur man ska vara mot varandra.