search error_outline

Fritidshem

Vi har 5 olika fritidshemsavdelningar med ca 370 barn inskrivna. Vi har en fritidshemsavdelning per årskurs i F-3 samt en fritidsklubb för elever i årskurs 4-6.

Vi öppnar fritids 06.00 på morgonen och stänger klockan 18.00. Frukost serveras mellan 06.45-07.15.

Vår verksamhet

När skoldagen slutar startar fritids planerade verksamhet kopplat till läroplanen. Vi vill ge eleverna en meningsfull fritid där de får en allsidig utveckling samt tid för rekreation. Vi utgår i vår planering från barnens ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter.  Vår verksamhet varvas av styrda aktiviteter och fria val. Vi använder oss både av inomhusmiljön och vår fina utomhusmiljö. Där finner eleverna möjligheter till lek men även för aktiviteter såsom gagaboll, parkour, bollsporter och andra organiserade lekar. På skolgården finns även en mycket uppskattad multiarena. Närhet till strand och lekplatser i området möjliggör för oss att anordna varierande utedagar.

Vår verksamhet präglas till stor del av att träna förmågor såsom samarbete, empati och relationsskapande. Att lösa konflikter tillsammans med barnen och genom det ge dem verktyg för konflikthantering ingår även som inslag i verksamheten. Våra fritidshem arbetar utifrån ett demokratiskt förhållningssätt där eleverna får inflytande över verksamheten. Vi vill skapa en trygg miljö för ditt barn. En miljö som är rolig och som stimulerar till utmaningar. Vi ser till att lek, skapande och fysisk aktivitet finns som inslag på fritids.

Fritids är en självklar del för oss på Rydebäcksskolan även under skoldagen. Detta för att skapa en röd tråd för elevens lärande under hela dagen. Personalen som arbetar på fritids finns med under skoldagen på olika sätt. Exempelvis ansvarar fritidspersonalen för FRIS, Fritids i Skolan, där undervisningen utgår ifrån ett praktiskt lärande. Fritidspersonalen är även ansvariga för rastverksamheten på skolan. I olika välplanerade aktiviteter möts elever över klassgränserna och får träna på allt från grovmotorik till samarbetsförmågor. Vi har en rastbod där eleverna är delaktiga i utlåningssystemet. De tränas även i att ta ansvar för det material som används under rasten.