Elevens utveckling

Med hjälp av tydliga mål och metoder utvecklas barn och elever bäst. Steg för steg introducerar vi språket och matematiken i barnens värld och gör det till en naturlig del i vardagen.

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som regelbundet följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad som behöver utvecklas.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.

Den röda tråden

Under elevernas skolgång arbetar vi på många olika sätt med skriftspråket. Genom att använda oss av olika metoder och vara lyhörda för barnens egna idéer, så ger vi plats för elevernas nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetar mycket med berättande och beskrivande där eleverna lär sig kommunicera med varandra om det som de upplevt. I de yngre åren använder vi regelbundet tid för eget läsande samt högläsning. Efter hand bygger vi på med olika textstrukturer och skrivregler. Eleverna görs även medvetna om hur man planerar en text för att få en röd tråd i det man vill kommunicera.

Räkna med lek och rörelse

För att nå ökad förståelse i matematik arbetar vi praktiskt redan från förskoleklass. Här arbetar vi med att skapa en förståelse kring matematik och matematiska begrepp. Kunskapen byggs sedan på successivt under de första skolåren. Genom både spel och rörelselekar bearbetas matematiska begrepp och strukturer.

Hjälpmedel för inlärning

Elever med läs- och skrivsvårigheter får hjälp av en specialpedagog. Vi har totalt fyra specialpedagoger på skolan. Specialundervisning bedrivs bland annat i särskilda studieverkstäder och även i anslutning till ordinarie klassverksamhet. Allt utifrån elevens bästa.