Så arbetar vi

Tillsammans arbetar vi för att ge våra barn och elever de bästa förutsättningarna för framtiden. Hos oss ska alla barn kunna läsa och skriva efter sitt första skolår och räkna efter sitt andra.

Varje barn har en personlig utvecklingsplan där framtidsdrömmar, behov och talanger står i fokus. Regelbunden feedback och uppföljning är en naturlig del i vår verksamhet. Vi har nolltolerans mot mobbning och arbetar dagligen med att stärka våra barns självkänsla och tron på den egna förmågan. Detta är våra löften till barnen i Helsingborgs stads skolor.

Undervisningen

På Rydebäcksskolan organiserar vi oss i så kallade arbetslag. Indelningen heter förskoleklass, årskurs 1-3, 4-6 och 7-9.

Att lära sig reflektera

Vi arbetar med att stödja barnens självkänsla genom att uppmuntra och berömma. Att uppskatta ansträngning mer än resultat, samt göra barnen medvetna om sin egen roll i förhållande till andra.

I förskoleklassen fokuserar vi på närhet, värme, rutiner och en tydlig veckorytm för att barnen ska känna sig trygga.

Prova egna vägar

Vi vill ge barnen möjlighet att uttrycka sig samt ta egna initiativ. Genom att vi lyssnar och bemöter barnen på ett positivt sätt skapas en miljö där vi trots olikheter får förståelse för varandra. Vi vill ge barnen tillit till det egna tänkandet och den egna förmågan, genom att ställa reflekterande frågor.

Lära med fantasi och lek

Vi vill stimulera barnens fantasi och skapande förmåga genom färg och form samt tillgång till olika material. Varje dag leka med språk och matematik på ett lustfyllt sätt, för att stimulera barnens språkliga medvetenhet och väcka intresse för den matematik som finns omkring oss.

Naturen som lärobok

En skola med närhet till grönområden har fantastiska möjligheter att ta vara på de naturliga läroverktyg som finns i vår omgivning. Bild, läsning och historia lämpar sig utmärkt ute i naturen.

Elever i årskurs 1 har bland annat fått lov att bekanta sig med begreppet färglära genom en bildlektion ute under vinterhalvåret. Under en vecka målade eleverna i snön med vattenfärg. Genom olika övningar utvecklade eleverna både grov- och frimotoriken samt koordinationen mellan hand och öga.

Läsa och skriva med hjälp av skogen

Eleverna i årskurs 4 utvecklar sin förmåga att läsa, förstå, tolka och uppleva texter av olika slag med hjälp av närmiljön. Detta under temat ”skogen”. Genom att undersöka närmiljön, göra olika experiment, se på film och läsa texter lär sig eleverna att känna igen och namnge växter och djur i närmiljön. Den nya kunskapen ska sedan skrivas ned av eleverna själva så att andra förstår.

Historielektion i närområdet

Eleverna i årskurs 5 får bekanta sig med sin egen by och dess historia, genom att cykla runt i omgivningen och besöka olika platser som betytt något speciellt för byns utveckling. Bland annat har detta resulterat i en Skåneresa med utflyktsmål som Lunds domkyrka, Ale stenar, Glimmingehus och Kivik.

Eleven och omvärlden

På Rydebäcksskolan arbetar vi mycket med internationalisering, att förstå och lära känna andra kulturer och språk. Tillsammans med pedagoger får våra elever också besöka företag. Eleverna får då insikt i flera olika branscher och yrkesmöjligheter.

Vi har bland annat språkcaféer där elever får åka till Lund och fika med utbytesstudenter utifrån sitt språkval, till exempel spanska eller franska. Årskurs 9 åker på studieresa till sitt respektive språkområde, för att stimulera intresse och inlärning.

Vi försöker också att relatera till arbetslivet i den mån det är möjligt i undervisningen. Istället för den traditionella praon i årskurs 8, där eleverna tillbringar tid på en arbetsplats för att lära sig hur det är ute i yrkeslivet, så har vi fokus på att eleverna ska få insikt i flera olika branscher och yrkesmöjligheter.

I projektet Satellitklassrum får eleverna möjlighet att tillsammans med pedagoger besöka flera olika företag. Syftet är att sätta igång tankar hos eleverna kring vad som är nyttan med att gå i skolan. Vad ska det leda till och hur kan kunskaperna från skolan hjälpa dem i framtida yrkesroller? Vad är önskvärt agerande i yrkeslivet? Samt viktigast av allt, vilken väg är man själv intresserad av att gå på karriärstegen och hur ska man göra för att nå sina egna personliga mål?

Elevens utveckling

Med hjälp av tydliga mål och metoder utvecklas barn och elever bäst. Steg för steg introducerar vi språket och matematiken i barnens värld och gör det till en naturlig del i vardagen.

I varje arbetsområde sätter vi upp mål som regelbundet följs upp. Vid utvecklingssamtal får varje elev ett skriftligt omdöme som visar vad eleven kan och vad som behöver utvecklas.

Elevernas kunskapsutveckling dokumenteras digitalt i Unikum. Där kan du som förälder ta del av skolans innehåll och ditt barns utveckling.

Den röda tråden

Under elevernas skolgång arbetar vi på många olika sätt med skriftspråket. Genom att använda oss av olika metoder och vara lyhörda för barnens egna idéer, så ger vi plats för elevernas nyfikenhet och lust att lära. Vi arbetar mycket med berättande och beskrivande där eleverna lär sig kommunicera med varandra om det som de upplevt. I de yngre åren använder vi regelbundet tid för eget läsande samt högläsning. Efter hand bygger vi på med olika textstrukturer och skrivregler. Eleverna görs även medvetna om hur man planerar en text för att få en röd tråd i det man vill kommunicera.

Räkna med lek och rörelse

För att nå ökad förståelse i matematik arbetar vi praktiskt redan från förskoleklass. Här arbetar vi med att skapa en förståelse kring matematik och matematiska begrepp. Kunskapen byggs sedan på successivt under de första skolåren. Genom både spel och rörelselekar bearbetas matematiska begrepp och strukturer.

Idrott och hälsa

Fysiska aktiviteter och en hälsosam livsstil är grundläggande för människors välbefinnande. Positiva upplevelser av rörelse, hälsa och friluftsliv under uppväxten har stor betydelse för om vi blir fysiskt aktiva senare i livet. Att ha kunskaper om idrott och hälsa är en tillgång för både individen och samhället.

Genom undervisningen i ämnet idrott och hälsa ges eleverna förutsättningar att utveckla sin förmåga att:

  • röra sig allsidigt i olika fysiska sammanhang
  • planera, praktiskt genomföra och värdera idrott och andra fysiska aktiviteter utifrån olika synsätt på hälsa, rörelse och livsstil
  • genomföra och anpassa utevistelser och friluftsliv efter olika förhållanden och miljöer
  • förebygga risker vid fysisk aktivitet samt hantera nödsituationer på land och i vatten.

Du som förälder

Vi försöker ständigt hitta nya ingångar till ett bättre samarbete med föräldrarna. Utöver utvecklingssamtal och den fortlöpande kontakten kring ditt barns skolgång så har du möjlighet att engagera dig i föräldrarådet. Föräldrarådet är till för att ta tillvara tankar och synpunkter som ni föräldrar har angående era barns skolgång. Det finns två föräldraråd på skolan – ett för årskurs F-3 och ett för årskurs 4-9.

Trygghet och trivsel

I Helsingborgs stads skolor ska ditt barn få studiero under sin utbildning. Eleverna och lärarna tar tillsammans fram ordningsregler för att skapa en god studiemiljö. Även de regler som finns i samhället gäller också i skolan.

Ditt barn ska få vara med och leka, få kompisar och ha vuxna runt omkring sig att prata med. Varje dag ser vi hur ditt barn mår. Det gäller för alla oss som arbetar i våra skolor. Upptäcker vi att något inte står rätt till så åtgärdar vi det. Det har vi rutiner och metoder för. Och vi kontaktar naturligtvis dig som förälder.

Skolmorfar

Med hjälp av regelbundna klassråd, trivselenkäter och en skolmorfar som alltid finns till hands för eleverna, arbetar vi ständigt för att ha en hög trivsel bland eleverna på Rydebäcksskolan.
Det ska alltid finnas en vuxen nära till hands för eleverna under rasterna. Dessutom har vi en skolmorfar, en i årskurs 1-6 och en i 7-9, som vistas nära eleverna under dagarna. Skolmorfars uppgift är först och främst att se till att eleverna har det bra och behandlar varandra på ett bra sätt.