Du som förälder

Vi försöker ständigt hitta nya ingångar till ett bättre samarbete med föräldrarna. Utöver utvecklingssamtal och den fortlöpande kontakten kring ditt barns skolgång så har du möjlighet att engagera dig i föräldrarådet.

Föräldrarådet är till för att ta tillvara tankar och synpunkter som ni föräldrar har angående era barns skolgång. Det finns två föräldraråd på skolan – ett för årskurs F-3 och ett för årskurs 4-9. 

För de yngsta

I Rydebäck har man valt att samla förskolorna och de lägre klasserna på Rydebäcksskolan till ett gemensamt föräldraråd. Dels för att vi vet att det är många föräldrar som har barn i såväl förskolan som i skolan och dessutom är det ett bra sätt att skapa naturliga samarbetsområden mellan förskolan och skolan.

Föräldrarådet i F-3 arbetar med konkreta tilltag som kan vara till gagn för barn och elever i deras vardag. Bland annat har man skapat en skolgårdsgrupp med syfte att titta på hur man kan förbättra miljön på skolgården. Föräldrarna har även spelat en aktiv roll i utformandet av programmet för Öppet Hus. Här har de fått dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter kring vad det är man som förälder är intresserad av att ta del av när det gäller verksamheten i skolområdet.

För de lite äldre

Föräldrarådet 4-9 arbetar utifrån fyra fokusområden som vi har arbetat fram tillsammans med föräldrarna och som de har fått anmäla sig till utifrån intresse. Det hålls cirka två till tre möten per termin. På mötena deltar både föräldrar och skolpersonal.

Det gemensamma uppdraget

Här fokuserar vi på vårt gemensamma ansvar över eleverna och hur vi förvaltar det tillsammans på bästa sätt.

Samverkan med arbetslivet

Detta är något som vi känner är aktuellt för eleverna för att de dels ska få ökad kunskap och insikt i arbetslivet samt för att de ska se syftet med varför de går i skolan.

Kultur

Ett område som vi upplever att alla elever kan dra nytta av i ett helhetsperspektiv, både ur inlärningssyfte och upplevelseförmåga och slutligen

Internationalisering

Då vår värld på många sätt kan sägas bli mindre och mindre, i takt med att den tekniska utvecklingen rusar på i faslig takt, vill vi rusta eleverna i att kunna möta sin omvärld med förståelse och insikt med sig i bagaget.