Råd och stöd

Det är viktigt att barn mår bra och trivs i skolan. På Rydebäckskolan finns elevhälsoteam, studievägledare och resursteam. Vi är också måna om att hålla en god kommunikation med dig som vårdnadshavare.

Elevhälsan

Rydebäckskolan är en del av Helsingborgs stads skolor. Det innebär att vi har stöd och tillgång till elevhälsans hela kompetens med skolläkare, skolsköterska, psykolog och kurator. Elevhälsan arbetar främst hälsofrämjande och förebyggande och stödjer eleven i sin utveckling mot utbildningens mål. Rydebäcksskolan har har också ett eget elevhälsoteam med skolsköterska, skolläkare, kurator och studievägledare. Till oss kan eleverna komma med alla sorters problem, stora som små. Vi har tystnadsplikt.

Resursteam

Rydebäcksskolans resursteam består av specialpedagog, talpedagog och resurspedagoger, som arbetar med elever som behöver särskilt stöd inom klassens ram, enskilt eller i mindre grupp.

Inför dyslexiutredningar gör resursteamets pedagoger tester och tar tillsammans med mentorerna fram underlag. Resursteamet hjälper också övriga pedagoger med att skriva pedagogiska kartläggningar och åtgärdsprogram.

Till resursteamet anmäls elever, som ska tas upp på elevhälsoteamet, som består av rektorer, skolpsykolog, skolkurator, skolsköterska och resursteamets pedagoger. Resursteamet har även ansvar för utbildningen av datorprogrammen Alternativa lärverktyg, för de elever som behöver dessa. Även dessa elevers föräldrar erbjuds introduktionsutbildning.

Studievägledning

Skolans studie- och yrkesvägledare kan hjälpa dig att komma fram till hur din framtid efter grundskolan ser ut. Vilket gymnasieprogram vill du gå? Hur ser ditt drömyrke ut? Vill du fortsätta studera? De har en gemensam genomgång av gymnasieskolan klassvis och det finns även möjlighet att komma till enskilt samtal för att få stöd och råd i valet av utbildning efter grundskolan.

För de yngsta

I Rydebäck har man valt att samla förskolorna och de lägre klasserna på Rydebäcksskolan till ett gemensamt föräldraråd. Dels för att vi vet att det är många föräldrar som har barn i såväl förskolan som i skolan och dessutom är det ett bra sätt att skapa naturliga samarbetsområden mellan förskolan och skolan.

Föräldrarådet i F-3 arbetar med konkreta tilltag som kan vara till gagn för barn och elever i deras vardag. Bland annat har man skapat en skolgårdsgrupp med syfte att titta på hur man kan förbättra miljön på skolgården. Föräldrarna har även spelat en aktiv roll i utformandet av programmet för Öppet Hus. Här har de fått dela med sig av sina erfarenheter och synpunkter kring vad det är man som förälder är intresserad av att ta del av när det gäller verksamheten i skolområdet.

För de lite äldre

Föräldrarådet 4-9 arbetar utifrån fyra fokusområden som vi har arbetat fram tillsammans med föräldrarna och som de har fått anmäla sig till utifrån intresse. Det hålls cirka två till tre möten per termin. På mötena deltar både föräldrar och skolpersonal.

 • Det gemensamma uppdraget.
  Här fokuserar vi på vårt gemensamma ansvar över eleverna och hur vi förvaltar det tillsammans på bästa sätt.
 • Samverkan med arbetslivet
  Detta är något som vi känner är aktuellt för eleverna för att de dels ska få ökad kunskap och insikt i arbetslivet samt för att de ska se syftet med varför de går i skolan.
 • Kultur
  Ett område som vi upplever att alla elever kan dra nytta av i ett helhetsperspektiv, både ur inlärningssyfte och upplevelseförmåga och slutligen
 • Internationalisering
  Då vår värld på många sätt kan sägas bli mindre och mindre, i takt med att den tekniska utvecklingen rusar på i faslig takt, vill vi rusta eleverna i att kunna möta sin omvärld med förståelse och insikt med sig i bagaget.