180409 – Skolväg, skisser för utemiljö och logistik inför flytt

Här kommer uppdatering kring information om skolväg, skisser för utemiljö och logistik inför flytt.

Renovering av skolhus 1 (Storögatan)

Skolledningen har haft inledande möten med fastighetsförvaltaren kring den renovering som skall påbörjas i anslutning till att vi får tillgång till det nya skolhuset. Det handlar först och främst om de äldsta delarna av byggnaden. I planeringen tittar vi på vad som behöver göras med till exempel ytskikt och inre fasta inventarier och installationer men också på eventuella mindre ombyggnationer. Vi ser också vilken tidsram som det skall genomföras inom. Det är viktigt att ta med sig att det med största sannolikhet inte kommer att vara genomförbart att renovera under enbart lov eller andra studiefria dagar under läsåret. Vi kan endast frigöra delar av skolhus 1 i omgångar då vi för övrigt behöver bedriva ordinarie verksamhet under tiden. Det är av den anledningen som det är tänkt att årskurs 6 under kommande läsår kommer att ha sin hemvist i skolhus 2.

Planering inför inredning av skolhus 2 (Ängesögatan)

Byggarbetet går planenligt enligt den senaste informationen vi har fått. Under innevarande vecka kommer skolledningen att delta i ett informations- och planeringsmöte kring bland annat färgsättningar och vilka ytskikt som kommer att finnas i byggnaden. Detta i första hand för att kunna planera inför kommande inredning av lokalerna.

Skisser för utemiljöer

Som vi alla känner till finns det en del extra att önska kring vår utemiljö i anslutning till skolhus 1. Skolledningen har tillsammans med ansvariga på skol- och fritidsförvaltningen och fastighetsförvaltningen tjuvstartat med att skissa på hur en utemiljö kan se ut samt vilka behov och förutsättningar som finns. Vi ser också här över vilken tidsram vi har att förhålla oss till men vi hoppas på att arbetet kan påbörjas under höstterminen. En förutsättning är som bekant att paviljongen som idag står på skolgården kommer att kunna plockas bort.

OBS! Detta är skisser för utemiljö skolhus 1, inte färdiga förslag.

Bild på detaljritning skolhus 1, sittmöbel, scen vid kulle. Atkins Sverige AB

Detaljritning skolhus 1, sittmöbel, scen vid kulle. Atkins Sverige AB

Gestaltningsförslag skolhus 1, utemiljö. Atkins Sverige AB. Klicka på bild för att se större version.

Utemiljön på skolhus 2 ingår som en helhetslösning i nybygget. Den kommer att vara på plats till större del i samband med att eleverna börjar där.

Bild med skiss av framsida skolhus 2, utemiljö. Arkitektlaget Skåne AB

Skiss framsida skolhus 2, utemiljö. Arkitektlaget Skåne AB

Skolväg mellan skolhusen och idrottshallen

Stadsbyggnadsförvaltningen har börjat se över vad som behöver göras för att förutsättningarna för förflyttningar mellan de bägge skolhusen och idrottshallen skall bli så bra som möjligt. Skolledningen har bokat ett möte med ansvariga. Syftet är att vi skall få information samt att kunna tillföra skolans aspekter kring skolvägarna. Skolledningen kommer att återkomma med vidare information även här.

Logistik inför kommande flytt

Från och med i november när skolhus 2 blir tillgängligt, kommer vi att lämna samtliga paviljonger, Skogsdungen och Blidö förskola, där vi idag hyr hemkunskapssalen. Som alla förstår kommer det i praktiken innebära att huvuddelen av skolans elever på ett eller annat sätt kommer att byta undervisningslokaler från en vecka till en annan. Samtidigt är det så att vid skolstart kommer vi att disponera de lokaler som vi har i dagsläget. Skolledningen kommer att, tillsammans med vaktmästarna, kommande veckor börja se över hur vi under perioden augusti till oktober skall utnyttja lokalerna på ett så bra sätt som möjligt.

Vår strävan är att elevgrupperna skall göra så få byten av hemvister och undervisningslokaler som möjligt utifrån de lokaler de har idag – helst bara ett byte – under hösten. Vi utgår i första hand kring de yngsta eleverna och elevgrupper som har behov av särskilda hänsyn. Vidare information kommer skolledningen att återkomma med. Fler detaljer kring hur elevgrupperna kommer att starta höstterminen och, i nästa steg, vilka lokaler de kommer att flytta till i november, kommer då att kunna presenteras närmare.